Ubytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu byly na základě této smlouvy ubytovaným poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /v textu též jako „GDPR“/

Jméno a kontaktní údaje správce:

Pension Foehrenhof, s.r.o.
Poštovní adresa: Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 ( dále též jako správce)
E-mail: info@foehrenhof.cz
Tel: +420602471866

Účely zpracování osobních údajů:

Ubytovaní: osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění z uzavřených smluv o ubytování a plnění zákonných povinností správce.

Třetí osoby: oprávněný zájem správce, plnění smlouvy, plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů.

Popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů:

Ubytovaní: jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, adresa, údaje o bankovním spojení, kontaktní údaje (poštovní adresa, emailová adresa, tel. číslo)

Třetí osoby: obdobná data v případě oprávněného zájmu správce nebo klienta

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

  • Poskytovatelé účetních služeb
  • IT společnost udržující náš systém
  • Správní orgán – evidence a správa rekreačních poplatků

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

Po dobu trvání smluvního vztahu a vypořádání veškerých vzájemných závazků. Osobní údaje subjektů všech kategorií budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu na výše uvedených kontaktech, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)